Atteikuma tiesības.

Pircējs var izmantot Atteikuma tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atteikuma tiesības nav izmantojamas saskaņā MK Noteikumu Nr. 255 22.5 apakšpunktu gadījumos, ja Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstulie-pastu vai izmantojot atteikuma veidlapuinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. 

Atteikuma tiesību termiņā Pircējs ir tiesīgs iegādāto preci lietot nolūkā, lai noskaidrotu preces raksturu, īpašības un darbību (parasti tiktāl, ciktāl to iespējams izdarīt parastajā veikalā). 

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircēja veiktos maksājumus par pirkumu, ieskaitot preces piegādes maksu, 14 dienu laikā no atteikumu saņemšanas dienas ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja veiktos maksājumus līdz brīdim, kad Pircējs ir atdevis atpakaļ pasūtīto preci Pārdevējam.

Izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu Pārdevējam Pircēja atteikuma rezultātā, sedz Pircējs.

Ārpustiesas strīdu risināšanai:

Pircējs sūdzību iesniedz rakstveidā, nosūtot uz Pārdevēja juridisko  adresi vai elektroniskā pasta adresi.

Pārdevējs izskata Pircēja sūdzīb7. darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja Pārdevējs atzīst sūdzību par par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrītPircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārdevējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

 Iesnieguma iesniegšanas datumu;

 Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesu strīdu risinātājiem:

„Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.

Interneta vietnes www.donnabc.lv Lietošanas noteikumu redakcija 1.02, spēkā no 2020. gada 25. septembra. Lejupielādēt šeit